Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του/της στον ιστότοπο.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις χρήσης. Συνεπώς, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος του περιεχομένου των όρων και προϋποθέσεων για τυχόν αλλαγές καθώς η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των ενδεχομένων τροποποιήσεων.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους επισκέπτες.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Λαογραφικός Μουσικοχορευτικός Όμιλος Γλυφάδας «ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ» (ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ Α.Μ.Κ.Ε.), ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» δυνάμει των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ενημερώνει τα μέλη του, τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας του «https://xorostasi.gr» (εφεξής «τα υποκείμενα των δεδομένων») καθώς και όσους από καιρό σε καιρό και με οποιοδήποτε τρόπο, π.χ. μέσω αιτήσεων εγγραφής, εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δραστηριότητες του Ομίλου, οποιασδήποτε δήλωσης κλπ, χορηγούν εκουσίως προσωπικά δεδομένα στον Όμιλο, ότι:

1.Ο Όμιλος συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

2.Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία ζητούνται να χορηγηθούν και υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
• το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο,
• τον αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και/ή κινητού), και
• την ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

του υποκειμένου.

Σημειώνεται ότι από τα υποκείμενα που υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέλους του Ομίλου, ζητούνται να χορηγηθούν, συλλέγονται και υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία, επιπρόσθετα προσωπικά στοιχεία, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής.

3.Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται απ’ ευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως μέσω των αιτήσεων εγγραφής, των φορμών επικοινωνίας, των φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Ομίλου, τυχόν δηλώσεων που ενδέχεται να χορηγηθούν στα πλαίσια συγκεκριμένων σκοπών, αλληλογραφίας (φυσικής ή ηλεκτρονικής) κλπ.

4.Ο Όμιλος επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων, μελών του ή μη, με σκοπό αφενός την τήρηση μητρώου (για τα μέλη) για λόγους οργανωτικούς/διοικητικούς που αφορούν τον Όμιλο (π.χ. καταβολή συνδρομών, έκδοση παραστατικών κλπ) και έχουν ειδικώς απαριθμηθεί στη φόρμα συναίνεσης που ενσωματώνεται στην αίτηση εγγραφής τους, αφετέρου την επικοινωνία με αυτά για την εξυπηρέτησή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς και για την ενημέρωσή τους για τις – και εάν το επιθυμούν και τη συμμετοχή τους στις – δράσεις και δραστηριότητές του, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, παραστάσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ομιλιών, την έκδοση περιοδικών και άλλου έντυπου υλικού και την εν γένει προώθηση των καταστατικών σκοπών του. Εάν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα για σκοπό μη σχετικό με τους ανωτέρω, τα υποκείμενα των δεδομένων θα ειδοποιηθούν προκειμένου να επεξηγηθεί η νομική βάση που επιτρέπει τέτοια επεξεργασία.

5.Η αποστολή ενημερωτικού υλικού στα υποκείμενα των δεδομένων που δεν είναι μέλη του Ομίλου θα γίνεται μόνο κατόπιν παροχής της συναίνεσής τους. Αντίθετα, η αποστολή ενημερώσεων σε μέλη του Ομίλου θα γίνεται αυτομάτως με την συμπλήρωση και καταχώρηση της αίτησης εγγραφής μέλους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν στην περαιτέρω αποστολή ενημερωτικού υλικού οποτεδήποτε, πάντοτε όμως κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος.

6.Ο Όμιλος δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των υποκειμένων των δεδομένων σε τρίτους που δεν σχετίζονται με τον ίδιο, χωρίς την συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

7.Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις αιτήσεις, φόρμες, δηλώσεις, αλληλογραφία κλπ. αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο του Ομίλου, προστατευόμενο πλήρως με τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης/επεξεργασίας, και η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη του Ομίλου ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο από τη Διοίκηση (εκτελούντες την επεξεργασία) και για τους περιορισμένους σκοπούς που η εκάστοτε επεξεργασία αφορά. Επίσης, τα δεδομένα που τυχόν έχουν περιέλθει στην κατοχή του Ομίλου μέσω της συμπλήρωσης εντύπων ή έγγραφων δηλώσεων ή με οποιαδήποτε άλλη φυσική μορφή, φυλάσσονται (σε έντυπη μορφή) σε απολύτως προστατευμένο από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χώρο. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται έως ότου ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να διαγραφούν από τα αρχεία της Εταιρείας ή για όσο διάστημα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

8.Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των στοιχείων τους είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ομίλου στη διεύθυνση Άπω Ανατολής αρ.27 & Αντικυθήρων, Γλυφάδα Αττικής, ώστε να υπάρξει ταυτοποίησή τους με επίσημο έγγραφο, ή με την αποστολή e-mail στο “info@xorostasi.gr” ή στο “xorostasi@gmail.com”, από την ηλεκτρονική διεύθυνση τους, μαζί με αντίγραφο επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί τη ταυτότητα τους, για να γίνει η ταυτοποίηση. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, o Όμιλος θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος ενημερώνοντας τον αιτούντα για την ικανοποίηση αυτού ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση.

Πολιτική cookies
Ο παρών διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη/χρήστη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Ο παρών διαδικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners, σε άλλες ιστοσελίδες για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Οι πάροχοι των συνδέσμων αυτών έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ευθύνης περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη/επισκέπτη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.